Bạn có thấy phát âm tiếng Nhật khó hay tập mãi vẫn không thấy mình nói như người bản xứ?

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một vài lưu ý khi phát âm tiếng Nhật (về mặt lí thuyết).

Phát âm hàng あ

ア Mở rộng khoang miệng, khẩu hình hơi tròn

イ Đưa lưỡi ở giữa lên sát ngạc mềm (phầm mềm của vòm miệng)

ウ Tròn môi, đưa lưỡi lên sát ngạc mềm (giống như phát âm イ)

エ Thu hẹp khoang miệng so với khi phát âm ア

オ Tròn môi

Phát âm hàng か

Đưa lưỡi lên chạm vào phần ngạc mềm (phần mềm phía trên vòm miệng) để chặn hơi, sau đó thả lưỡi, bật ra âm.

Phát âm hàng タ

タ・テ・ト:Đưa đầu lưỡi chạm vào phần nướu ở hàm trên để chặn hơi, sau đó thả lưỡi, mở rộng khoảng cách giữa lưỡi và vòm miệng, bật ra âm

ツ:Đưa đầu lưỡi chạm vào phần nướu ở hàm trên để chặn hơi, sau đó thả lưỡi nhưng giữ khoảng cách giữa đầu lưỡi và phần nướu thật sát, bật ra âm

Cách phát âm những âm có phụ âm [i](チ・チャ・チュ・チョ): Điều chỉnh âm bằng cách đưa phần lưỡi ở giữa lên chạm vào ngạc cứng (phần cứng của vòm miệng)

Phát âm hàng サ

サ・ス・セ・ソ:Đưa lưỡi lên sát phần nướu hàm trên nhưng không chặn hơi lại, đẩy hơi ra và phát âm

(Có thể phát âm giống như âm /θ/ (th) vô thanh trong tiếng Anh)

Cách phát âm những âm có phụ âm [i](シ・シャ・シュ・ショ): Điều chỉnh âm bằng cách đưa phần lưỡi ở giữa lên sát ngạc cứng (phần cứng của vòm miệng)

Phát âm hàng ハ/バ/パ

ハ・ヘ・ホ:Đẩy hơi đi qua dây thanh thật mạnh ra ngoài

フ:Đưa hai môi gần chạm vào nhau, tạo ra 1 khe hẹp, đẩy hơi và phát âm

Cách phát âm những âm có phụ âm [i](ヒ・ヒャ・ヒュ・ヒョ): Điều chỉnh âm bằng cách đưa phần lưỡi ở giữa lên sát ngạc cứng (phần cứng của vòm miệng)

Hàng バ:chạm hai môi vào nhau, không bật hơi

Hàng パ:Chạm hai môi vào nhau, có bật hơi

Phát âm hàng ナ

ナ・ヌ・ネ・ノ:Đưa lưỡi chạm vào phần nướu hàm trên, tạo ra âm mũi bằng cách chặn luồng hơi đi qua khoang miệng để phát âm phụ âm [n], sau đó mới phát âm phần nguyên âm [a], [u], [e], [o]

Cách phát âm những âm có phụ âm [i](二・ニャ・ニュ・ニョ): Điều chỉnh âm bằng cách đưa phần lưỡi ở giữa lên tiếp xúc với ngạc cứng (phần cứng của vòm miệng)

Phát âm hàng マ

Hàng マ:Đưa hai môi chạm vào nhau, tạo ra âm mũi bằng cách chặn luồng hơi đi qua khoang miệng để phát âm phụ âm [m], sau đó mới phát âm phần nguyên âm [a], [u], [e], [o]

Phát âm hàng ラ

Hàng ラ:Đưa lưỡi chạm vào phần nướu hàm trên, phát âm gần giống âm [l]

Cách phát âm những âm có phụ âm [i](リ・リャ・リュ・リョ): Điều chỉnh âm bằng cách đưa phần lưỡi ở giữa lên tiếp xúc với ngạc cứng (phần cứng của vòm miệng)

Phát âm âm ん

Xem tại đây

(còn nữa)


Tham khảo thêm một số trang web về tiếng Nhật

Đăng kí học tiếng Nhật: https://forms.gle/X44hZPKAoJUvUYua7

Behance của mình: https://www.behance.net/phanthuha62

Tra cứu các cách kết hợp từ trong tiếng Nhật (cơ sở dữ liệu của Viện nghiên cứu Quốc ngữ Quốc gia NB): http://nlb.ninjal.ac.jp/

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật: https://phanthuha.me/category/tieng-nhat/

Đọc thêm về Jujutsu Kaisen: https://phanthuha.me/category/jujutsu-kaisen/

Hà Phan

Một con mèo thích đọc chuyện chính trị.

Trả lời