Hiển thị: 1 - 10 of 78 Bài viết
Jujutsu Kaisen

[Jujutsu Kaisen] “Vô lượng không xứ” là gì?

Vô lượng không xứ (vùng hư không chẳng bờ bến) là vùng không gian tối đa hoá sức mạnh của Gojou (lãnh vực triển khai – tạm dịch: mở rộng lãnh địa). Trong Phật giáo cũng có một khái niệm là không vô biên xứ – một cảnh giới cao của thiền định. Vậy mối liên hệ giữa sức mạnh của Gojou và thiền định là gì?