About Phan Thu Hà Blog

I’m a Vietnamese girl living in Tokyo since 2018.

I graduated from Tokyo University of Foreign Studies (TUFS). At TUFS, I majored in Area Studies, mainly about East Asian countries.

My thoughts on East Asian cultures, my love for Chinese and Japanese languages, and my nostalgia for the H-town, Hanoi, are what I’d love to share on this blog.

Áo dài ngũ thân

Follow me on


Tham khảo thêm một số trang web về tiếng Nhật

Đăng kí học tiếng Nhật: https://forms.gle/X44hZPKAoJUvUYua7

Behance của mình: https://www.behance.net/phanthuha62

Tra cứu các cách kết hợp từ trong tiếng Nhật (cơ sở dữ liệu của Viện nghiên cứu Quốc ngữ Quốc gia NB): http://nlb.ninjal.ac.jp/

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật: https://phanthuha.me/category/tieng-nhat/

Đọc thêm về Jujutsu Kaisen: https://phanthuha.me/category/jujutsu-kaisen/