Lưu Trọng Lư – “Một nền văn chương Việt Nam” (trích “Tao Đàn 1939”)

By |2021-01-21T02:54:57+09:00Tháng Một 14th, 2021|

Cây cam Xã Đoài rời qua làng bên cạnh nó vẫn sống, nhưng không còn là cây cam Xã Đoài nữa. Văn chương Việt Nam chỉ có thể có giá trị khi nó là văn chương Việt Nam mà thôi.